HACCP w UE - Wyposażenie gastronomii, sprzęt gastronomiczny, urządzenia gastronomiczne

Przejdź do treści

Menu główne:


Pojęcia zawarte w unijnych aktach normatywnych dotyczących HACCP

Branża żywnościowa. Pod tym pojęciem rozumie się wszystkie przedsięwzięcia, a więc prywatne i państwowe, dające zyski lub nie przynoszące ich, ale wykonujące jedną lub wszystkie z wymienionych niżej czynności. Przygotowywanie żywności, wytwarzanie i przetwarzanie jej, pakowanie artykułów spożywczych, magazynowanie ich, dystrybucja i transport, sprzedawanie lub dostarczanie konsumentom artykułów przeznaczonych do spożycia.

Higiena żywności. Pod tym pojęciem rozumie się wszystkie środki, bez których zapewnienie bezpieczeństwa na wszystkich etapach produkcji artykułów spożywczych jest niemożliwe. Etapy te to: przygotowywanie surowców, przetwarzanie ich, wytwarzanie żywności, pakowanie jej, przechowywanie artykułów spożywczych, transportowanie ich oraz sprzedaż i dostarczanie klientom. Higiena żywności oznacza bezwzględne stosowanie środków bezpieczeństwa na każdym etapie produkcji i dystrybucji artykułów spożywczych.

Zdrowa żywność. To z kolei pojęcie oznacza żywność, która jest bezpieczna pod względem higieny i nadaje się do spożywania przez ludzi. Przepisy unijne nakazują, by przygotowywanie, przetwarzanie, pakowanie i wszystkie pozostałe etapy produkcji żywności przebiegały w sposób higieniczny. Ponadto, firmy z branży spożywczej mają za zadanie określić wszystkie kroki bez których zapewnienie bezpieczeństwa produktów nie jest możliwe. W tym celu muszą opracować odpowiednie procedury, wdrażać je, kontrolować jak działają i modyfikować.Tworząc, wprowadzając, sprawdzając i modyfikując procedury, przedsiębiorstwa wytwarzające żywność muszą stosować poniższe zasady systemu HACCP:Analizowanie ewentualnego zagrożenia na kolejnych etapach i we wszystkich operacjach dokonywanych podczas produkcji żywności.Wyznaczanie momentów podczas produkcji, w których może wystąpić zagrożenie. Określenie, które z tych momentów są krytyczne dla bezpieczeństwa produkcji artykułów spożywczych. Stworzenie odpowiednich procedur monitorujących i wdrożenie ich w momentach uznanych za punkty krytyczne. Okresowe kontrolowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności, procedur monitorujących i punktów krytycznych. Kontrola tego samego w chwili, gdy jakiekolwiek operacje ulegają zmianie.
Wszystkie firmy oferujące żywność zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych w załączniku do dyrektywy 93/43/EWG

Treść załącznika:Rozdział I obejmuje wszystkie firmy wytwarzające żywność, oprócz tych, których dotyczy rozdział III. Rozdział II – tu znajdują się przepisy dotyczące wszystkich pomieszczeń, gdzie artykuły przeznaczone do spożycia są przygotowywane, przerabiane oraz przetwarzane. Nie opisuje się tu pomieszczeń ujętych w rozdziale III a także miejsce, w których żywność może być spożywana. Rozdział III – mówi o normach odnoszących się do ruchomo i czasowo działających zakładów oferujących żywność. Chodzi tu np. o pojazdy, w których sprzedaje się jedzenie, automaty z żywnością, stoiska targowe, budynki, w których żywność produkuje lub sprzedaje się przez jakiś czas, gospody, namioty itp.

Rozdziały V-X – w nich pisze się o etapach produkcji żywności z wyłączeniem etapów wstępnych. Znajdziemy tu szczegółowe wytyczne związane z wytwarzaniem żywności i jej przetwarzaniem. Są tu także przepisy odnoszące się do produkowania i pakowania żywności. Normy w tych rozdziałach obejmują również pakowanie, przechowywanie, transportowanie artykułów spożywczych. Rozdziały te opisują ponadto sposoby, w jakich żywność ma być dystrybuowana, oferowana do sprzedaży i dostarczana konsumentom.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego